ఓటుకు నోటు ఇవ్వకపోతే మహాత్మాగాంధీ సైతం ఎ

మహాత్మ గాంధీ ..రాజకీయాల్లోకి వచ్చి ఏ పదివికి  పోటీ చెయ్యలేదు. అసలు ఎలక్షన్స్ లో నిలబడటానికి కూడా ఒప్పుకోలేదు. రాజకీయాలతో సంభంధం లేకుండానే ప్రజలకు సేవ చేయవచ్చుని ఆయన నిరూప

ఇంకా చదవండి